MY MENU

무선단말기

 • NF-2000S(SKT)
 • CPU : Cortex-A5 Processor
 • O/S : Linux 3.1x
 • LCD : 3.5" Color LCD
 • MEMORY : 128Mbyte(FLASH), 128Mbyte(SDRAM)
 • PRINTER : 2" Thermal,Ø30
 • BATTERY : Li-Polymer Rechargeable Battery(Soft Pack)
  8.4V 2,400mAh
 • POWER : Adaptor, DC +9V, 3A
 • VAN 사별 명칭 :NF-2000(NICE) / KIS-8300(KIS)
-->
 • NF-1000S(SKT)
 • CPU : 32bit Cortex-M7
 • O/S : Firmware
 • LCD : 2.7" Mono LCD
 • MEMORY : 1Mbyte(FLASH), 384Kbyte(SDRAM)
 • PRINTER : 2" Thermal,Ø60
 • BATTERY : Li-Polymer Rechargeable Battery(Soft Pack)
  8.4V 2,400mAh
 • POWER : Adaptor, DC +9V, 3A
 • VAN 사별 명칭 :NF-1000(NICE)
 • NM-100(BLE)
 • OK-BTMR10
  BLE로 결제하는 모바일용 결제기
  휴대폰 탈부착 가능
  심플한 디자인
 • Specifications
 • 통신 : Bluetooth 4.x 지원
 • O/S : Android
 • 기능 : IC/MS 거래 지원
 • VAN사 별 명칭

QUICK
MENU